top of page

Privacy verklaring

Om een goede werking van de praktijk mogelijk te maken, is het noodzakelijke bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Ik vind het erg belangrijk uw persoonsgegevens te beschermen en op een veilige manier te verwerken. In deze verklaring leg ik uit hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, verwerk en gebruik. Ze vormt aldus het algemene beleid van mijn praktijk op het vlak van gegevensverwerking.

 

Uw persoonsgegevens worden door Annelies Coppejans, stationsstraat 66-68 3400 Landen, verwerkt voor patiëntenzorg op basis van artikel 9, 2e lid, h) en artikel 9, 3e lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Voor vragen bij deze verklaring en mijn beleid kan u steeds contact opnemen met Annelies Coppejans en dit via info@anneliescoppejans.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan ik u vragen u te identificeren, zodat ik zeker ben dat ik de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrek.

 

Wanneer worden gegevens verzameld en verwerkt?

Ik verzamel en verwerk gegevens over u wanneer u als patiënt door mij wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met mij contact opneemt.

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

 

Tot slot kan het zijn dat ik gegevens over u verwerk omdat dat van belang is of kan zijn voor mijn activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u mij die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

 

Andere gegevens die verzameld worden zijn gegevens van andere relevante behandelaars (bv. uw huisarts, vorige psycholoog, psychodiagnostisch centrum,…) en van uw vertrouwenspersoon. Ook de data van geplande sessies, aantekeningen over de inhoud van de sessies en informatie verkregen tijdens de sessies (vb. huiswerkopdracht, foto’s, …) worden verzameld.

 

Ik verzamel deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u papieren of elektronische formulieren invult.

 

Voor welke doeleinden worden gegevens verzameld en verwerkt?

Deze gegevens verwerk ik voor kwaliteitsvolle patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat ik met u sluit), boekhouding en communicatie.

 

Wat mijn website betreft, stem ik de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerk ik uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door?

In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het contract dat ik daartoe met u sluit. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die ik als zorgverlener vervul.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op mijn gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorg ik er steeds voor dat er tussen mijn en uw belangen een evenwicht bestaat.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding.

 

Soms heb ik een uitdrukkelijke geïnformeerde toelating om gegevens over u door te geven, soms ben ik hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk wordt verplicht (bv. Bij opheffing van het beroepsgeheim in een noodsituatie, waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend) of overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorg ik ervoor dat ik me kan baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u met mij contact opnemen.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden na het einde van de patiëntenrelatie nog 30 jaar bewaard (aangezien dit de gangbare bewaartermijn is voor patiëntendossiers). Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails, …) bewaar ik op een veilige plaats die afgesloten kan worden. Elektronische gegevens worden door mij opgeslagen op een harde schijf, dewelke bewaard wordt op een afgesloten plaats.

 

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

  • recht op informatie;

  • recht om de toestemming in te trekken;

  • recht op inzage;

  • recht op rectificatie;

  • recht van bezwaar;

  • recht op gegevenswissing;

  • recht op beperking van de verwerking;

  • recht op overdraagbaarheid van gegevens;

  • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;

  • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit aan te vragen bij mij (info@anneliescoppejans.com), met een bewijs van uw identiteit. Die vraag ik om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of de Psychologencommissie (www.compsy.be).

 

Wijzigingen

Annelies Coppejans behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

bottom of page